MARKKINOINTIPALVELU HEHKU OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Markkinointipalvelu Hehku Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 7.8.2022. Viimeisin muutos 19.10.2023

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Markkinointipalvelu Hehku Oy (Y-tunnus: 3302971-5)

Askanmäki 10, 98630 Ahvenselkä

040 748 1607

tiina@markkinointipalveluhehku.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Aska, Markkinointipalvelu Hehku Oy

040 748 1607

tiina@markkinointipalveluhehku.fi

3. REKISTERIN NIMI

Markkinointipalvelu Hehku Oy:n asiakas- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen. Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tai välttämättömiä liiketoimintamme, asiakassuhteidemme, asiakkaille tarjottavan palvelun ja työmme suunnittelun sekä toteutuksen vuoksi.

4. REKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Myös muu henkilö tai yritys saattaa tilata ja/tai maksaa palveluita, jolloin tietoja tallennetaan myös kyseisestä henkilöstä tai yrityksestä. Tallennettavia tietoja voivat olla:

  • Nimi
  • Osoite ja laskutustiedot
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaation nimi ja y-tunnus
  • Muun palvelun tilanneen ja/tai maksaneen henkilön tai yrityksen vastaavat tiedot (esimerkiksi lahjoituksena tilatuissa palveluissa)
  • Asiakkaan antamat tiedot, jotka vaikuttavat palvelun suorittamiseen.

5. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakkaiden henkilötietoja ei koskaan luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Yrityksen kirjanpitoaineistoa säilytetään Kirjanpitolain (1336/1997) 2. luvun 10 §:n mukaisesti vähintään 6 vuotta.

8. TIETOJEN TARKISTAMINEN, KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu sekä korjauttaa virheelliset tiedot. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päätyttyä. Tarkastuspyynnön voi esittää vapaamuotoisesti kirjallisesti ja henkilöllisyys on pyydettäessä todistettava virallisella henkilöllisyystodistuksella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. EVÄSTEIDEN (cookies) KÄYTTÖ

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita sivustovierailijan tietokonetta tai ohjelmistoja. Käytämme evästeitä sivuston toimivuuden ja kävijätietojen analysointiin sekä markkinointiin. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä.

Voit halutessasi hallita evästeasetuksia tai ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja ominaisuuksiin.

12. MUILTA SIVUILTA UPOTETTU SISÄLTÖ JA LINKIT

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä ja linkkejä muille sivustoille. Upotetun sisällön tai linkin avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla.

Scroll to Top